Wójt Gminy Baranów

03-04-2018 11:35

Bogumiła Lewandowska – Siwek

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

1) reprezentowanie Gminy na zewnątrz;

2) prowadzenie bieżących spraw Gminy;

3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

5) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;

6) okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu realizacji zadań;

7) organizowanie narad z kierownikami referatów w celu omówienia prawidłowej realizacji zadań;

8) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;

9) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczących podziału zadań;

10) przygotowanie projektów uchwał rady gminy, udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;

11) udzielanie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

12) wydawanie upoważnień dla kierowników celem reprezentowania Gminy w imieniu Wójta;

13) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, kierowników jednostek organizacyjnych;

14) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;

15) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, Regulamin i uchwały Rady Gminy;

16) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;

17) ustalanie regulaminu pracy Urzędu, wynagradzania pracowników oraz wewnętrznych przepisów porządkowych mających wpływ na sprawne funkcjonowanie Urzędu;

18) powierzanie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej;

 

Do zadań Wójta należy również utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu.

Czytany 14385 razy