Deklaracja dostępności

07-01-2021 11:01

Podstrona w przygotowaniu

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy Baranów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis Internetowy Urzędu Gminy Baranów.

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16.

Ostatnia aktualizacja sporządzona dnia: 2021-06-30

Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Niechciał, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (62) 74 10 031. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, zwanej dalej: ustawą), każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Ministerstwo Sprawiedliwości o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Ministerstwa, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy. Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • osobiście: w Sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów lub
 • korespondencją pocztową na adres: Urząd Gminy Baranów, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów lub
 • korespondencją elektroniczną na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
 • poprzez ePUAP: /j3gn84t7xi/skrytka

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnioski się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
63-604 Baranów, ul. Rynek 21
Tel.: (62) 74 10 000
Faks: (62) 74 10 005
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: www.baranow.pl


Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy jest nie w pełni dostosowany dla potrzeb osób z ograniczeniami. W budynku aktualnie trwa remont mający na celu dostosowanie go w pełni dla potrzeb osób z ograniczeniami.

 • Wejścia umożliwiające swobodny dostęp do budynku przez osoby niepełnosprawne
 • Sekretariat na drugim piętrze - przed wejściem do budynku znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych
 • Dostęp do pomieszczeń na parterze dostosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy do wyższych pięter)
 • Parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych
 • Możliwość wejścia z psem asystującym.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Urząd Gminy nie posiada aktywnego tłumacza języka migowego. Tłumacz języka migowego dostępny jest po wcześniejszym zgłoszeniu z minimum trzydniowym wyprzedzeniem w godzinach pracy urzędu. Dopuszcza się możliwość tłumaczenia w formie on-line.

Czytany 6375 razy
Więcej w tej kategorii: « Polityka prywatności plików cookies