Referat Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Promocji (RG)

03-04-2018 11:47

Do zadań Referatu Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Promocji należy.

    1.Działania na rzecz rozwoju gospodarczego Gminy, a w szczególności sprawy dotyczące:

1) podejmowanie inicjatyw mających na celu społeczno – gospodarczy rozwój Gminy,

2) opracowywania programów gospodarczych, w tym wykonywania prac studialnych i prognostycznych,

3) prowadzenie, we współpracy z referatami i jednostkami organizacyjnymi Gminy, aktywnych działań w celu pozyskiwania i uruchamiania środków dostępnych w ramach funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł – przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, realizacja i rozliczanie dotowanych projektów,

4) koordynowanie działań podejmowanych przez Gminę w zakresie współpracy z jednostkami administracji publicznej, podmiotami gospodarczymi, z różnymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi,

5) współudział w tworzeniu i wdrażaniu dokumentów o charakterze strategicznym, ukierunkowanych na rozwój gminy, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy,

6) współorganizacja i udział w wystawach, pokazach, imprezach krajowych i zagranicznych,

7) realizacja programu i współpraca z organizacjami pozarządowymi.

  1. Sprawy związane z promocją, sportem i kulturą, a w szczególności:

1) gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz,

2) organizacja imprez kulturalnych na terenie Gminy,

3) współpraca w opracowywaniu Strategii Rozwoju Gminy,

4) organizacja i udział w wystawach, pokazach, imprezach krajowych i zagranicznych,

5) aktualizacja strony internetowej Urzędu,

6) opracowanie i redagowanie gazetki gminnej,

7) organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy,

8) koordynowanie sportu szkolnego.

  1. Do zadań z zakresu informatyki należą sprawy w szczególności dotyczące:

1) sprawowanie obsługi informatycznej w Urzędzie Gminy,

2) zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych,

3) aktualizacja i wdrażanie oprogramowania,

4) dokonywanie napraw bieżących oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego,

5) tworzenie i przechowywanie kopii baz danych,

6) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej programów komputerowych, sprzętu komputerowego oraz zakupy sprzętu komputerowego,

7) prowadzenie obsługi informatycznej wyborów, referendów oraz spisów,

8) wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji.

9) aktualizacja strony internetowej Urzędu

Czytany 3833 razy