Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji (GP)

03-04-2018 11:46

Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji  (GP) należy:

  1. Planowanie przestrzenne:

1) przygotowanie materiałów do dokumentów planistycznych i przeprowadzanie procedury administracyjnej do uchwalenia studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

2) przygotowanie materiałów do dokumentów planistycznych i przeprowadzenie procedury administracyjnej związanej z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

3) bieżąca współpraca z projektantami studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

4) nadzór nad realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

5) okresowe oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji miejscowego planu i przygotowanie wyników tej oceny,

6) przygotowanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

7) przygotowanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,

8) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

9) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

10) przyjmowanie i dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

11) przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

12) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

13) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i wydanie decyzji,

14) przygotowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

15) obsługa administracyjna Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,

16) sporządzanie sprawozdań z zakresu planowania przestrzennego,

17) opiniowanie projektów podziałów nieruchomości.

        2. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, a w szczególności związanych z:

1) komunalizacją nieruchomościami,

2) nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

3) prowadzeniem ewidencji i gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości,

4) przygotowaniem projektu planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości,

5) wydawanie decyzji związanych z przekazaniem jednostkom organizacyjnym, nieruchomości w trwały zarząd,

6) opłaty adiacenckie,

7) przygotowanie gruntów do sprzedaży w tym projektów podziałów geodezyjnych, wycen , nadzór nad pracami geodezyjnymi,

8) przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach zbywania nieruchomości,

9) przygotowywanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargu, obsługa merytoryczna komisji przetargowej,

10) przygotowanie postanowień i decyzji dotyczących podziałów nieruchomości,

11) numeracja porządkowa nieruchomości.

    3. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i odpadami w zakresie przewidzianym dla Gminy, a w szczególności dotyczących:

1) wydawanie osobom fizycznym decyzji nakazujących w określonym czasie wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania instalacji lub urządzenia na środowisko,

2) zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości,

3) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie kompetencji Wójta,

4) sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska,

5) sporządzanie raportów z wykonania programów i przedstawienia ich Radzie,

6) prowadzenie publiczne dostępnych informacji o środowisku i jego ochronie,

7) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć,

8) opracowywanie i aktualizowanie gminnych programów gospodarki odpadami,

9) opiniowanie wniosków o zezwolenia na prowadzenie działalności w dziedzinie zbiórki, unieszkodliwiania, odzysku odpadów,

10) opracowanie programu usuwania azbestu,

11) podejmowanie czynności prawnych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy o odpadach,

12) sporządzanie sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami,

13) nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w utrzymaniu porządku i czystości w Gminie,

14) prowadzenie ewidencji parków, pomników przyrody,

15) przygotowanie uchwał dotyczących ustanowienia pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego oraz znoszących ustanowione formy ochrony przyrody,

16) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

17) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów,

18) opiniowanie projektu listy obszarów Natura 2000 oraz uzgodnienie projektu planu ochrony tego obszaru,

19) gospodarowanie zasobami wodnymi służącymi zaspokojeniu potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego z zasobami gminnymi,

20) utrzymywanie urządzeń wodnych będących własnością Gminy,

21) opiniowanie wniosków o udzielenie na rzecz spółki wodnej dotacji celowej z przeznaczeniem na rozbudowę oraz modernizację urządzeń melioracji wodnych.

    4. Prowadzenie spraw z zakresu geologii, rolnictwa, leśnictwa oraz łowiectwa:

1) opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji na zalesienie gruntów, o uznaniu lasu za ochronny,

2) wykładanie do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu z powiadomieniem o tym fakcie właścicieli lasów,

3) współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu obszarów Gminy, w szczególności w zakresie ochrony zwierzyny;

4) współdziałanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie rozrodu zwierząt gospodarskich, utylizacji i koordynacji prac w razie wystąpienia chorób zakaźnych,

5) powoływanie rzeczoznawców do szacowania szkód powstałych w wyniku chorób zakaźnych wśród zwierząt,

6) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,

7) współpraca z organami biorącymi udział w szacowaniu strat w rolnictwie,

8) występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa celem bezpłatnego uzyskania gruntów z przeznaczeniem na potrzeby publiczne,

9) opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,

10) prowadzenie ewidencji i przyjmowanie dokumentacji ustalającej zasoby złóż kopalin pospolitych,

11) opiniowanie projektów prac geologiczno-inżynierskich.

    5. Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych w zakresie wykraczającym poza zadania innych referatów, a w szczególności:

1) realizacja zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa,

2) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

3) analizowanie zmian w obowiązujących przepisach z zakresu zamówień publicznych,

4) udzielanie konsultacji pozostałym referatom i jednostkom organizacyjnym Gminy w zakresie przepisów o zamówieniach publicznych,

5) przygotowanie dla komisji przetargowej dokumentacji wymaganej przy udzielaniu zamówień publicznych,

6) sporządzanie protokołów i dokumentacji z postępowania o zamówienia publiczne,

7) przygotowywanie projektu umów.

  1. Sprawy z zakresu archeologii i ochrony obiektów zabytkowych:

1) opracowywanie gminnego programu opieki nad zabytkami,

2) ewidencja dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków,

3) ewidencja zabytków nieruchomych,

4) ewidencja zabytków archeologicznych,

5) współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego,

6) ewidencja zabytków ruchomych,

7) opieka nad pomnikami i miejscami pamięci,

8) ewidencja parków zabytkowych.

   7. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami, co obejmuje w szczególności:

1) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,

2) nadzór nad organizacją ruchu na drogach,

3) współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

4) znaki drogowe i sygnalizacja drogowa,

5) planowanie budowy i remontów dróg,

6) opinie w sprawie przebiegu dróg,

7) zarządzanie siecią dróg gminnych,

8) nadawanie numeracji dróg gminnych,

9) nadzór inwestycyjny,

10) określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne, przygotowanie decyzji zezwalających na zjazd z drogi gminnej,

11) koordynację i obsługę w współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,

12) nadzór nad oświetleniem ulicznym i drogowym,

13) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej,

14) współpraca z zarządami dróg poszczególnych szczebli w ramach gospodarki na drogach.

15) nazewnictwo ulic i placów.

     8. Inwestycje i remonty budowlane:

1) przygotowanie projektów zadań inwestycyjnych i projektów zadań remontów kapitalnych zgodnie z planem finansowym,

2) dokumentacja prawna, techniczna i inna obiektów budowlanych,

3) protokoły odbioru, rozliczenia,

4) sprawozdania z realizacji inwestycji,

5) ewidencja inwestycji,

6) nadzorowanie wykonawstwa inwestycji i remontów,

7) opracowanie projektu założeń w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe.

    9. Sprawy z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej, a w szczególności:

1) administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz prowadzenie ich ewidencji,

2) przygotowanie projektów uchwał rady gminy w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

3) naliczanie wysokości opłat za najem lokali,

4) zawieranie ugody w sprawie umorzeń i ratalnych spłat zadłużenia za lokale,

5) zakładanie i utrzymywanie terenów rekreacyjnych

6) prowadzenie ewidencji cmentarzy na terenie jednostki samorządu.

Czytany 4427 razy