Referat Finansowy (FN)

03-04-2018 11:46

Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:

  1. zadania z zakresu budżetu:

1) opracowywanie projektu budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej;

2) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;

3) zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu;

4) opracowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie;

5) kontrola zgodności planów finansowych z budżetem Gminy;

6) finansowanie jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie bieżącego nadzoru nad ich gospodarką finansową;

7) dokonywanie okresowych analiz sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminy i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie celem przedłożenia informacji na posiedzeniach organów Gminy;

8) współdziałanie z urzędem skarbowym w zakresie planowania i rozliczeń należności budżetowych w zakresie dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy na rzecz budżetu Gminy;

   2. zadania w zakresie rachunkowości:

1) zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,

2) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,

3) rozliczanie inwentaryzacji,

4) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

5) przygotowywanie sprawozdań finansowych,

6) prowadzenie rejestru i rozliczanie podatku VAT,

7) terminowe odprowadzanie należności na rzecz urzędów administracji państwowej, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

  1. zadania w zakresie podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy:

1) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów, wraz z rozliczeniem inkasentów,

2) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

3) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

4) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego, upomnienia, tytuły wykonawcze, hipoteka,

5) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

6) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,

7) przygotowywanie projektów decyzji podatkowych,

8) przyjmowanie wniosków, wystawianie decyzji, wypłata i rozliczanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym służącym do produkcji rolnej;

9) terminowe i wyczerpujące załatwianie wpływających od ludności skarg, odwołań i podań w sprawach podatków i opłat;

10) przygotowanie projektów decyzji w sprawie ulg, umorzeń i rozłożenia na raty podatków i opłat od ludności w ramach posiadanych uprawnień zgodnie z przepisami prawa, podanie do publicznej wiadomości informacji o podmiotach, przyczynie i wysokości zastosowanej ulgi lub umorzeniu.

    4. zadania w zakresie działalności gospodarczej:

1) ewidencja przedsiębiorców,

2) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

3) zezwolenia na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów w transporcie drogowym,

4) prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dla usług hotelarskich,

5) przygotowywanie zaświadczeń i decyzji dotyczących działalności gospodarczej.

 

Czytany 3763 razy