Podatki i opłaty lokalne

28-05-2018 09:54

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała dotycząca opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - stawki i terminy

2. Średnia cena skupu żyta

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 wyniosła 89,63 zł za 1 dt.

3. Podatek od środków transportowych

Wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych określone zostały w Uchwale Nr XXXIX/328/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 17 listopada 2022 roku. Stosowanie na terenie Gminy Baranów obniżonych stawek związane jest z prowadzeniem polityki przyciągania przedsiębiorców posiadających środki transportowe i rejestrowania ich na terenie naszej Gminy.

Uchwała Nr XXXIX/328/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

4. Podatek od nieruchomości

Ministerstwo Finansów informuje o nowych wzorach deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Nowe druki obowiązują od dnia 01 lipca 2019 roku pod poniższym linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Nie uległy zmianie stawki podatków od nieruchomości na 2024 rok.

Zgodnie z uchwałą nr XL/332/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wynoszą:

 

OD GRUNTÓW:

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez  względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,85 zł/m2

Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych                                                           

5,20 zł/ha

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,26 zł/m2

Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji (Dz.U. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,65 zł /m2

 

OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

Mieszkalnych

0,70 zł/m2

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz  od  budynków  mieszkalnych lub  ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej                                  

23,10 zł/m2

Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym            

6,15 zł/m2

Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

5,35 zł/m2

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  publicznego

6,13 zł/m2

OD  BUDOWLI -  2%  ich wartości  określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. poz. 1452)

 

Czytany 10107 razy