OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARANÓW

31-08-2022 06:59

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary wybranych fragmentów miejscowości Baranów, Mroczeń, Słupia pod Kępnem

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz uchwały Rady Gminy Baranów nr XXVI/217/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Baranów, nr XXVI/218/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mroczeń, nr XXVI/219/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Słupia pod Kępnem, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Baranów, Mroczeń, Słupia pod Kępnem obejmującego obszary wybranych fragmentów miejscowości Baranów, Mroczeń, Słupia pod Kępnem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 08.09.2022 r. do 29.09.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów w poniedziałek w godzinach od 10:00 do 16:00, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.09.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów o godzinie 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Baranów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2022 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 w związku z art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022r. poz. 1029) informuję o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany planu w Urzędzie Gminy Baranów, Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów. Uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, do Wójta Gminy Baranów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Baranów.

Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych jest dostępna na gminnej stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Baranów.

 

 

Czytany 714 razy