OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARANÓW

19-10-2021 06:31

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r.,  poz. 741 ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Baranów nr XVI/117/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Baranów zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości  Baranów, obejmującego obszar wybranych fragmentów wsi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29.10.2021 r. do 22.11.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów  w poniedziałek w godzinach od 10:00 do 17:00, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9:00 do 15:00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.11.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji,  ul. Rynek 21, 63-604 Baranów o godzinie 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Baranów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2021 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 w związku z art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 247 ze zmianami) informuję o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany planu w Urzędzie Gminy Baranów, Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów. Uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  planu można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, do Wójta Gminy Baranów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Baranów.

Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych jest dostępna na gminnej stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Baranów.

Czytany 1350 razy