ZAPYTANIE OFERTOWE

14-05-2020 09:21

W związku z realizacją projektu pt. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Baranów” nr RPWP.08.01.01-30-0049/18 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja Przedszkolna Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia, zapraszamy do składnia oferty na określony w pkt. III przedmiot zamówienia.

Czytany 1536 razy