PRZYPOMNIENIE O ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ TERMINACH PŁATNOŚCI

14-03-2022 15:15

Szanowni mieszkańcy,

Urząd Gminy Baranów przypomina o zbliżających się terminach płatności:

  • PODATKU (od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego) – termin płatności I raty mija 15 marca 2022 r.
  • ŚMIECI31 marca 2022 r. – mija termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące styczeń, luty, marzec 2022 r. (opłata miesięczna wynosi 23,00 zł od osoby, 22,00 zł od osoby płacą rodziny które po 01 maja 2020 r. zadeklarowały posiadanie kompostownika przydomowego. Przypominamy, iż zadeklarowanie posiadania kompostownika wiąże się z mniejszą opłatą o 1,00 zł od osoby ale od tego gospodarstwa domowego, które zgłosi kompostownik nie będą odbierane odpady BIO)

Należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należy uiszczać w formie

  • Przelewu na wyodrębniony rachunek bankowy w SBL oddział Baranów

Numer rachunku  63 8413 0000 0406 1311 2000 0002

Bieżącą ratę podatku można również uregulować u sołtysa.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci) należy uiszczać w formie:

  • przelew na wyodrębniony rachunek bankowy: SBL oddział Baranów

Numer rachunku 03 8413 0000 0406 1311 2000 0015

W przypadku braku wpłaty w wymaganym terminie zobowiązani będziemy wysłać upomnienie, którego koszt wynosi 16,00 zł. W przypadku nieuregulowania w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia należności pieniężnych wraz z odsetkami (o ile są należne) i kosztami upomnienia, zostanie wystawiony tytuł wykonawczy co spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej – art.  15  §  1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 479).

OBOWIĄZEK ZMIANY DEKLARACJI

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych (np. narodziny i zgony) powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (62) 74 10 010 lub (62) 74 10 011

Jeśli już dokonali Państwo płatności, to serdecznie dziękujemy.

Czytany 1523 razy