Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych

07-09-2020 10:37

Terminy składania wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników:

Z wnioskiem należy wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2020/2021 w terminie do dnia 11 września 2020 roku.

Informacje podstawowe:

Celem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W latach ubiegłych dofinansowanie obejmowało podręczniki i materiały edukacyjne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów programu, rozszerzono katalog wsparcia o dofinansowanie zakupu materiałów ćwiczeniowych. 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Dla kogo pomoc?

Beneficjentami bezpośrednimi programu są uczniowie:

a)      słabowidzący,

b)      niesłyszący,

c)      słabosłyszący,

d)      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e)      Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

f)       z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

g)      z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

h)      oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności),

bezpośrednio korzystający z pomocy na zakup podręczników do zajęć edukacyjnych
z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uczęszczający w roku szkolnym 2020/2021 do:

1)      branżowej szkoły I stopnia,

2)      klasy I branżowej szkoły II stopnia,

3)      klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

4)       klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

5)      klas I i II pięcioletniego technikum,

6)      klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

7)      szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

Wysokość dofinansowania:

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych będzie wynosić:

- do kwoty 225 zł - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023

- do kwoty 390 zł - dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:

· w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia;

· w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

· w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

- do kwoty 445 zł - dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:

· w roku szkolnym 2020/2021 do: klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

· w roku szkolnym 2021/2022 do: klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I–III pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

· w roku szkolnym 2022/2023 do: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

Sposób załatwienia sprawy:

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu.

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:

1)  złożyć do dnia 11 września 2020 roku wniosek do dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2020/2021;

 Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

 

Koszty zakupu zostaną zwrócone wnioskodawcom po przedłożeniu dowodu ich zakupu, do wysokości wartości pomocy. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców (rodzica) ucznia, prawnych opiekunów (prawnego opiekuna) ucznia rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

Wnioski są do pobrania w szkole, do której uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 2020/2021.

Czytany 1057 razy