WSPARCIE GOSPODARSTW ROLNYCH

27-09-2022 12:22

 NOWY PROGRAM DLA ROLNIKÓW

 Co wchodzi w skład dofinansowania?

Usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynków służących do produkcji rolniczej i zastąpienie ich nowym pokryciem dachowym. Wsparcie będzie udzielane na wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest i zastąpienie go nowym pokryciem dachowym wolnym od azbestu, na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m 2 oraz na przedsięwzięcia, które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem. Realizacja zadania objętego wsparciem nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r. Beneficjent będzie musiał zobowiązać się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.

Gdzie i kto może złożyć wniosek?

Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/. Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem. Wniosek może złożyć wniosek osoba pełnoletnia, która  jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu. Osoba ta musi posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270).

Szczegółowe informacje o zasadach naboru i warunkach przyznawania wsparcia https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-5-wymiana-pokryc-dachowych-z-materialow-szkodliwych-dla-zdrowia-lub-srodowiska-w-gospodarstwach-rolnych

Czytany 547 razy