Nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert Gminy Baranów w roku 2020

13-12-2019 08:30

Zapraszamy organizacje do zgłaszania swoich przedstawicieli do prac komisji konkursowej. Zaznaczamy iż w komisji konkursowej nie mogą znajdować się osoby reprezentujące organizacje lub podmiot biorący udział w otwartym konkursie ofert, oraz pozostające wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

Więcej informacji na: http://baranow.nowoczesnagmina.pl/?a=6375

Czytany 2629 razy