WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW (HPAI) W POWIECIE KĘPIŃSKIM

13-01-2022 10:11

W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa wielkopolskiego, m.in. w powiecie kępińskim, w gminie Perzów, w miejscowości Domasłów – Szczęście, Wójt Gminy Baranów informuje o wyznaczeniu przez Wojewodę Wielkopolskiego obszaru zagrożonego na terenie Gminy Baranów.

Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Gminy Baranów uznano następujące miejscowości: Łęka Mroczeńska, Żurawiniec, Grębanin, Marianka Mroczeńska, Mroczeń, Joanka.

Na obszarach tych wprowadzono stosowne nakazy i zakazy, zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPA1) na terenie powiatów ostrzeszowskiego, ostrowskiego, kępińskiego, kaliskiego oraz miasta Kalisz.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

  1. niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków, poprzez ich przetworzenie lub unieszkodliwienie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), w zakładzie zatwierdzonym do tego celu;
  2. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
  3. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

  1. wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
  2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
  3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
  4. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
  5. transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii

 

Czytany 640 razy