ZAKUP WĘGLA - ZŁÓŻ WNIOSEK

15-11-2022 14:18

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Gminy Baranów: www.baranow.pl oraz w Urzędzie Gminy Baranów.  

Wniosek o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:

– pisemnie w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów  (parter budynku).

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wniosek należy wówczas opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym).

Z uwagi na krótki termin ewentualnej realizacji dostaw prosimy o niezwłoczne składanie wniosków.

Jednocześnie przypominamy, iż do dokonania zakupu jest uprawniona osoba fizyczna             w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego oraz złoży oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego       na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych(t.j.Dz.U. z 2022 poz. 2236).

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

- 1500 kg do 31 grudnia 2022 r.

- 1500 kg od 1 stycznia 2023 r.

PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA PO PREFERENCYJNEJ CENIE:

Należy wypełnić i złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Baranów.  
Wniosek powinien być wypełniony przez tę samą osobę, która ubiegała się o dodatek węglowy.  
Po dokonaniu  pozytywnej weryfikacji Urząd Gminy Baranów skontaktuje się telefonicznie z Mieszkańcem (na podany we wniosku numer telefonu) i ustali zasady zakupu (nie należy dokonywać płatności za węgiel, dopóki weryfikacja wniosku nie zostanie potwierdzona telefonicznie przez osobę upoważnioną z Urzędu). 
Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia.
Płatności za zakup paliwa stałego będzie można dokonać na podstawionej faktury, wystawionej przez Urząd Gminy. W tytule przelewu należy wpisać nr faktury, nazwisko i imię wnioskodawcy zakupu preferencyjnego.
Po zaksięgowaniu płatności zostanie wystawiony dokument uprawniający do odbioru węgla ze składu. Dokument uprawniający do odbioru węgla wydawany będzie jednokrotnie, w jednym egzemplarzu.
Odbiór węgla w punkcie wskazanym przez Gminę.
Cena tony węgla wynosić będzie 2 tysiące złotych brutto. Należy pamiętać, że nie jest świadczona usługa dowozu węgla pod adres domowy i nie będzie on workowany. Dlatego konieczny jest własny transport lub skorzystanie z usług specjalizującej się w tym zakresie firmy.

Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu. Program dystrybucji i sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych jest programem rządowym, w którym Gmina Baranów zdecydowała się wziąć udział wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców. Zasady udziału reguluje ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za dostępność ani za jakość opału dostarczanego w ramach tego rządowego programu.

Więcej informacji pod nr tel. 62-74-10-048.

 

 

Czytany 567 razy