DODATEK OSŁONOWY

29-07-2022 11:16

 Aby zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, wprowadzono dodatek osłonowy wprowadzenia dodatku osłonowego. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał najuboższym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

 - jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto,

 - wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto.

 W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego
a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę. I tu - uwaga,
w przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten NIE PRZYSŁUGUJE.

 Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

-  400,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

-  600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

-  850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

-  1150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 Ważne!: Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

-  500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

-  750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

-  1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

-  1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Ważne!: Aby dostać wyższy dodatek osłonowy, w dniu złożenia wniosku niezbędny jest wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Wpisu można dokonać na stronie  https://ceeb.gov.pl/ natomiast wersję papierową deklaracji można pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy Baranów.

O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r. O dodatek można wystąpić od 1 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK I GDZIE ?

Aby otrzymać wsparcie w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022r. Wnioski o dodatek osłonowy należy składać do 31 stycznia 2022 r.  Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal mogą ubiegać się o dodatek. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata jednorazowo całego dodatku osłonowego zostanie zrealizowana niezwłocznie po jego przyznaniu jednak nie później niż do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Ważne!: Dodatek osłonowy nie podlega opodatkowany PIT

Wnioski o dodatek osłonowy składa się we właściwej dla miejsca zamieszkania gminie w formie papierowej lub elektronicznie. W przypadku złożenia wniosku elektronicznie, wniosek ten opatruje się:

-  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

-  uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, organ przyjmujący wniosek informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Ważne!: Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, złożone w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać ze strony Urzędu Gminy w Baranowie (poniżej), stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska (https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania) natomiast, wersja papierowa jest dostępna w biurze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów.

Więcej informacji pod nr tel.

(62) 74 10 045 Anna Laske,

(62) 74 10 046 Ewa Pachołek

Czytany 1024 razy